#Take #Time: 2017-04-03

• Take time to exercise now else take time to diet later.
• Take time to experience now else take time to regret later.
• Take time for your health now else take time for your doctor later.
• Take time for your spiritual life now else take time for remorse later.

• Take time for your family now else take time for shame and sorrow later.